Hembygdsgården Vannslätten

 

Gamla Kongavägen 52

 

 

 

Den siste brukaren av hemmanet Västra Hallen 1:3 i Backaryd socken,

Harry Håkansson avlider den 11 februari 1991. Då han inte hade några

arvsberättigade släktingar hade Harry Håkansson valt att testamentera

sin kvarlåtenskap, efter testamentsgåva till husföreståndarinnan och att medel

avsatts för hans begravning och gravens skötsel, till Ronneby kommun.

Som villkor anges att viss exploatering får ske men gården skall i övrigt

vara i kommunens ägo.

 

Enligt avtal mellan Ronneby kommun och Backaryds-Öljehults socknars

hembygdsförening medges hembygdsföreningen rätt att för sin verksamhet

nyttja mangårdsbyggnaden samt tomt och kringliggande ekonomibyggnader

på Västra Hallen 1:3. Hembygdsföreningen förbinder sig att väl vårda

egendomen och svara för dess skötsel och tillsyn samt att ge allmänheten

tillfälle att besöka egendomen.

 

Mangårdsbyggnaden är en timmerbyggnad i två våningar klädd med

rödfärgad träpanel. En så kallad framkammarstuga med tre rum och kök

i bottenvåningen och tre rum på andra våningen. Uppförd på 1810-talet

och har väl bibehållen 1800-talets byggnadstradition.

Ladugården utgörs av vinkelställd stall och loge i skiftesverk och

regelverk. Delvis panerad.

Hönshus från 1920-talet i regelverk med stående panel.

Tak med tvåkupiga pannor. Sockel gjuten i betong.

Vedbod utgörs av en enkel regelverksbyggnad med pulpettak.

 

Backaryds-Öljehults socknas hembygdsförening har beslutat att de av

föreningen disponerade byggnaderna och tomten skall bära namnet

Hembygdsgården Vannslätten.

 

Sedan urminnes tid har de två norr gårdarna, Västra Hallen 1:2 och 1:3

i byn Västra Hallen kallas Vannslätten. Valet av namn på hembygds-

gården vill uppmärksamma och vidareföra detta namnskick.